Maximal beskyttelse imod skimmel og bygningsskader.

pro clima tætningssys­tem be­skyt­ter tag- og vægkon­struk­tion­en ved hjælp af højef­fekt­ive og in­tel­li­gente mem­bran­er som sørger for akt­iv fugtbe­hand­ling. En sikker og sund klimaskærm er afgørende for et sundt og holdbart byggeri.

pro clima er markedsledende som ud­vik­ler og pro­du­cent af in­tel­li­gente løsninger til klimaskærm og dampspærre til lufttætning af kon­struk­tion­er. pro clima’s in­geniører og salgs/mar­ket­ings spe­cial­ister arbejder sam­men på at ud­vikle in­tegrerede løsninger til lufttætning og fugt­sikring, for at opnå ideelt in­deklima og re­duk­tion af en­ergi til opvarmning. Sammen med pro clima har BetaPack stort fokus på den samlede klimaskærm – såvel udvendigt som indvendigt, med et bredt sortiment.

pro clima’s produkter sørger for op­tim­al lufttæthed og akt­iv fugtbe­hand­ling inklus­ive højtydende in­tel­li­gente dampspærrer, un­der­tags ban­er, spe­ci­elle klæbere og tape løsninger. Pro­du­cer­et i hen­hold til de høje kval­itets stand­arder i Europa.

BetaPack varetager pro clima’s salg af produkter i Danmark, og vi har samarbejdet i over 10 år. Vi har specialister til enhver løsning pga. vores mangeårige erfaring.


For yderligere information besøg venligst

BetaPack

BetaPack A/S

Agerskovvej 9
DK-8362 Hørning

T + 45 7020 8700
F + 45 7020 8710

info@betapack.dk
www.betapack.dk