Maksimali statybinių konstrukcijų apsauga nuo pelėsių ir struktūrinių pažeidimų

Pro clima sandar­in­imo sis­temos ap­saugo stogo ir si­enų šilumą izoli­uo­jančias kon­struk­cijas, o in­telektu­alios mem­branos užtikrina ak­tyvų drėgmės valdymą.

Pro clima ly­deri­auja gam­in­ant ir to­bulin­ant in­telektu­ali­as garą ir šilumą izoli­uo­jančias plėveles šilumą izoli­uo­jančioms kon­struk­ci­joms. Bendradar­bi­aud­ami ir be­sid­alind­ami patir­timi su part­neri­ais, pro clima inžinieri­ai kartu su mar­ketingo ir par­davimų spe­cialis­tais, ieško geri­ausių spren­dimų kur­i­ant garą ir šilumą izoli­uo­jančias sis­tem­as medžiui ir metalui. Pro clima sis­temos garantuoja visišką oro nepralaidumą ir efek­tyvų drėgmės valdymą bei in­telektu­alią garo izo­liaciją. (taip pat naudojant spe­ciali­us klijus bei lipni­as juos­tas). Neat­skiri­ama Pro clima sis­temų dal­is yra spe­cialūs kli­jai bei lipnios ju­os­tos. Visa gam­i­n­ama produk­cija yra eko­logiška bei at­itinka ES nor­mas.

Papildoma informacija

Atstovas Lietuvoje

ARTIVA Ltd

Antanas Dobrovolskas

T +370 68241313

antanas@artiva.lv

www.proclima.lv