Maximalt skydd mot mögel och fuktskador ructural damage

pro clima tätningssystemet sky­ddar värmeisoler­ande kon­struk­tion­er i tak och väggar med högprest­er­ande mem­bran­er med akt­iv fuk­thanter­ing.

 

Gemensam framgång med pro clima

pro clima är ledande in­om utveck­ling och tillverkning av in­tel­li­genta ång­brom­sar och lufttätningssys­tem för värmeisoler­ande kon­struk­tion­er. Drivna av en per­son­lig re­la­tion med våra part­ners och av ge­mensamma framgångar, job­bar pro cli­mas in­genjörer på hel­hetslösningar till­sam­mans med spe­cial­ister för marknadsföring och försäljn­ing.

pro clima er­b­juder ett kom­plett sys­tem för fuk­thanter­ing, bestående av in­tel­li­genta ång­brom­sar, my­ck­et dif­fu­sionsöppna tak- och vägg­dukar, spe­cial­lim och te­j­par. Allt tillver­kas en­ligt Euro­pas höga kval­itetsstand­arder.

Mer information

 

Hunton Sverige

Hunton Fiber AB

Gustavsgatan 34
SE - 216 11 Limhamn

T +46 40 15 38 00

www.hunton.se
hunton@hunton.se