Polska

Kaufen

 

Maksymalna ochrona przed grzybem i pleśnią

pro clima sys­tem uszczel­nień chroni przegrody term­iczne,dachy i ściany dzięki mem­branom wyso­ce efek­ty­wnym z ak­ty­wnym za­rządz­aniem wil­gocią.

 

 

Wspólnie osiągnąć sukces z pro clima

pro clima jest lider­em w roz­wo­ju i produk­cji in­teli­gent­nych mem­bran pa­ro­chron­nych i sys­temów powietrznoszczelnyh dla przegród budow­la­nych. Moty­wacja dzięki os­obistym relac­jom i part­nerstwie w działaniu tworzy war­unki do osiągnięcia suk­cesu z pro clima z udziałem inżyni­erów,spec­jalistów mar­ketin­gu i sprzedaży prac­ujących nad ciągłym roz­wo­jem rozwiązań.

pro clima ofer­uje kom­plet­ny sys­tem za­rządz­ania wil­gocią z in­teli­gent­nymi izolac­jami pa­ro­chronnymi,wyso­ko­paro­prze­puszcza­lnymi mem­branami pod­pokry­ciow­ymi,wi­atroizolacje ścienne wraz ze spec­jalnymi kle­jami i taśmami klejącymi. Wyprodukow­ano zgod­nie z europejskimi stand­ar­d­ami.

 

Więcej informacji

 

Generalny przedstawiciel

Baus­er­vice Sosnowski
Dwor­cowa 26a
55-050 Sobótka

Tel.: +48 71 715 15 73
Tel.kom.: +48 534 960000
bi­uro@pro­clima.pl
to­masz.sosnowski@pro­clima.pl