Maksymalna ochrona przed grzybem i pleśnią

pro clima sys­tem uszczel­nień chroni przegrody term­iczne,dachy i ściany dzięki mem­branom wyso­ce efek­ty­wnym z ak­ty­wnym za­rządz­aniem wil­gocią.

Wspólnie osiągnąć sukces z pro clima

pro clima jest lider­em w roz­wo­ju i produk­cji in­teli­gent­nych mem­bran pa­ro­chron­nych i sys­temów powietrznoszczelnyh dla przegród budow­la­nych. Moty­wacja dzięki os­obistym relac­jom i part­nerstwie w działaniu tworzy war­unki do osiągnięcia suk­cesu z pro clima z udziałem inżyni­erów,spec­jalistów mar­ketin­gu i sprzedaży prac­ujących nad ciągłym roz­wo­jem rozwiązań.

pro clima ofer­uje kom­plet­ny sys­tem za­rządz­ania wil­gocią z in­teli­gent­nymi izolac­jami pa­ro­chronnymi,wyso­ko­paro­prze­puszcza­lnymi mem­branami pod­pokry­ciow­ymi,wi­atroizolacje ścienne wraz ze spec­jalnymi kle­jami i taśmami klejącymi. Wyprodukow­ano zgod­nie z europejskimi stand­ar­d­ami.

Osoba kontaktowa

w języku angielskim
Axel Schmidt
Rheintalstr. 35-42
D - 68723 Schwetzingen

Tel. +49 6202 2782 38
Fax +49 6202 2782 21
axel.schmidt@proclima.com

Referent

Referent ze znajomośćią języka polskiego
Artur Wolf

Tel. +49 6202 2782 34
Fax +49 6202 2782 23
artur.wolf@proclima.com

Dalsze Informacje

Termex-Fiber
ul. Królowej Jadwigi 15
PL 78-200 Białogard

Tel. +48 790 223 000
biuro@proclima.pl

proclima-polska.pl